วิธีสร้าง Customer Journe

นักธุรกิจต้องรู้จัก Customer Journey หรือเส้นทางของผู้บริโภคก่อนเป็นลูกค้า จนมาเป็นลูกค้าเพื่อมองเห็นภาพรวมของปัญหาและนำไปแก้ไขได้อย่างตรงจุด