ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • เงื่อนไขการยกเลิก : 1.กรณีรับบริการ จะสามารถยกเลิกแพคเกจค่าบริการได้ก็ต่อเมื่อบริษัทหรือบุคคลนั้นๆยกเลิกกิจการแล้วเท่านั้น โดยจะต้องมีเอกสารจากทางกรมธุรกิจและการค้า 2. กรณีสมัครเรียน จะสามารถยกเลิกการเรียนได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนเสียชีวิต แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ จนไม่สามารถเรียนได้ ทางบริษัทจะให้เลื่อนวันเรียนแทน
  • เงื่อนไขการคืนเงิน : หลังจากได้รับการอนุมติการยกเลิกจากทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทจะคืนเงินให้ภายใน 30 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยจำนวนเงินที่คืนจะเป็นจำนวนหลังหักจากค่าบริการบัตรเครดิต 3.65% และ Vat 7% รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ (หากมี)